Matura 2021

Zmiana i ograniczenie wymagań egzaminacyjnych łączą się ze zmianami w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 1. Absolwent 2020/2021 ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z:
  a) języka polskiego (PP)
  b) matematyki (PP)
  c) wybranego języka obcego (PP).
 2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 1.
 3. Nie ma obowiązku:
  a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
  b) przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
 4. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller).
 5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
 6. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Informacje dla roczników wcześniejszych zob. na stronie CKE w dok. Aneks 2021.

MATURA PISEMNA PP

Czas trwania egzaminu: 170 minut. Maksymalna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 70, w tym:

1. TEST MATURALNY

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach).

2. ROZPRAWKA (wypracowanie)

Będą to trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki problemowe i interpretacja tekstu poetyckiego:

 1. Temat 1. – rozprawka ze wskazaną lekturą obowiązkową (z gwiazdką*);
 2. Temat 2. – rozprawka z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych (bez gwiazdki).
 3. Temat 3. – rozprawka interpretacja tekstu poetyckiego.

MATURA NIEOBOWIĄZKOWA 2021

Część ustna

Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matura rozszerzona

Egzamin na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Czas trwania egzaminu: 180 minut.
Maksymalna liczba punktów za rozwiązanie zadania: 40. Do wyboru dwa tematy – wypowiedź argumentacyjna oraz interpretacja porównawcza.

W roku 2020/2021 przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe.

Co przygotować i przećwiczyć

Teksty kultury – lektury obowiązkowe

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY
 1. * Bogurodzica;
 2. *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny
  (inne niż w gimnazjum) i psalm;
 3. Adam Mickiewicz *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;
 4. Bolesław Prus *Lalka;
 5. Stanisław Wyspiański *Wesele;
 6. *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
 7. Witold Gombrowicz *Ferdydurke (w całości
  lub w części);

wiersze wybranych poetów;
inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Teksty określone dla poziomu
podstawowego, a ponadto inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.
Inne
wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów; homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.
Inne
jak dla poziomu podstawowego, a ponadto: wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej; spektakle teatralne (w tym Teatru TV).

Więcej w dziale Powtórki

Testy maturalne z poprzednich lat