Matura ustna

Matura ustna: 30 min. – do zdobycia 40 pkt.

Matura ustna: 30 min. - do zdobycia 40 pkt.. Wymagane minimum do zaliczenia matury ustnej: 12 pkt. = 30%
Część I. Przygotowanie wypowiedzi monologowej
 • wylosowanie zadania złożonego z pytania i tekstu kultury
 • opracowanie wystąpienia – plan lub konspekt
 • czas trwania: 15 min.
Część II. Wygłoszenie wypowiedzi monologowej
 • wystąpienie przed komisją egzaminacyjną
 • czas trwania: 10 min.
Część III. Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym
 • dialog dotyczący wygłoszonej wypowiedzi
 • czas trwania: 5 min.

Wymagane minimum do zaliczenia matury ustnej: 12 pkt. = 30%.

 

Punktacja wypowiedzi ustnej

Punktacja wypowiedzi ustnej
Kryterium Liczba punktów (łącznie do zdobycia 40 pkt-ów.) Procent % łącznej liczby punktów

Wartość merytoryczna wypowiedzi monologowej

16

40%

Organizacja wypowiedzi monologowej

8

20%

Styl i język wypowiedzi monologowej i rozmowy

8

20%

Meritum wypowiedzi monologowej i przestrzeganie zasad uczestnictwa w rozmowie

8

20%

Wymagane minimum do zaliczenia matury ustnej: 12 pkt. = 30%.

Więcej o: Kryteria oceny meritum wypowiedzi monologowej; max. 16 pkt.

Kryteria oceny meritum wypowiedzi monologowej*

Realizacja wypowiedzi Zgodność wypowiedzi z poleceniem Stopień realizacji polecenia Jakość realizacji polecenia Poprawność rzeczowa i terminologiczna Punktacja
Wypowiedź spełnia warunki wypowiedzi egzaminacyjnej Wypowiedź w całości Realizacja wszystkich elementów polecenia Realizacja pogłębiona (co najmniej jeden element powinien być pogłębiony) Wypowiedź bezbłędna 16
Wypowiedź z błędami 15
Realizacja powierzchowna Wypowiedź bezbłędna 14
Wypowiedź z błędami 13
Zgodna z poleceniem Realizacja niektórych elementów polecenia Realizacja pogłębiona Wypowiedź bezbłędna 12
Wypowiedź z błędami 11
Realizacja powierzchowna Wypowiedź bezbłędna 10
Wypowiedź z błędami 9
Wypowiedź częściowo Realizacja wszystkich elementów polecenia Realizacja pogłębiona Wypowiedź bezbłędna 8
Wypowiedź z błędami 7
Realizacja powierzchowna Wypowiedź bezbłędna 6
Wypowiedź z błędami 5
Zgodna z poleceniem Realizacja niektórych elementów polecenia Realizacja pogłębiona Wypowiedź bezbłędna 4
Wypowiedź z błędami 3
Realizacja powierzchowna Wypowiedź bezbłędna 2
Wypowiedź z błędami 1
Wypowiedź nie jest wypowiedzią egzaminacyjną LUB jest niezgodna z poleceniem 0

*Jeśli zdający nie otrzyma punktów za wartość merytoryczną wypowiedzi monologowej, nie otrzymuje punktów za organizację w ypowiedzi monologowej oraz za styl i język.

Wypowiedź egzaminacyjna powinna spełniać dwa warunki:
– być dłuższym monologiem na temat określony w poleceniu;
– stanowić formalną oraz znaczeniową całość.
Wypowiedź, która nie spełnia obu tych warunków, nie może być uznana za wypowiedź egzaminacyjną. W takim wypadku zdający otrzymuje 0 punktów.
Wypowiedź z godna z poleceniem to wypowiedź, której myśl przewodnia nawiązuje do polecenia, a wszystkie elementy treści się z nią wiążą. Myśl przewodnią może sformułować sam zdający (w postaci tezy, hipotezy, pytania) lub może ją zrekonstruować komisja na podstawie całej wypowiedzi.
Wypowiedź c z ęściowo zgodna z p oleceniem to wypowiedź, której myśl przewodnia nawiązuje do polecenia, ale nie wszystkie elementy treści się z nią wiążą.
Stopień realizacji polecenia ocenia się na podstawie tego, czy zdający w swojej wypowiedzi odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu, czy tylko do niektórych (np. nie odniósł się do podanego w zadaniu tekstu lub nie przywołał innego tekstu, lub nie uzasadnił własnego zdania, jeśli wymagało tego polecenie).
Jakość realizacji polecenia ocenia się na podstawie wnikliwości, z jaką zdający omawia kolejne elementy polecenia.
Realizacja pogłębiona to realizacja, w której zdający wnikliwie omówił co najmniej jeden z elementów polecenia.
Realizacja powierzchowna to realizacja, w której omówienia wszystkich z uwzględnionych w wypowiedzi elementów polecenia mają charakter ogólnikowy (pobieżny).
Poprawność r z eczową i terminologiczną ocenia się na podstawie występowania w wypowiedzi błędów rzeczowych i terminologicznych.
Jeżeli zdający popełni błąd świadczący o nieznajomości (1) tekstu kultury, do którego się odwołuje, oraz (2) kontekstu interpretacyjnego, który przywołuje, wypowiedź uznaje się za częściowo niezgodną z poleceniem.
Pomyłki (np. w nazwach własnych, datach, terminach) niewpływające na wartość merytoryczną wypowiedzi uważa się za usterki, a nie błędy.

Więcej o: Kryteria oceny organizacji wypowiedzi monologowej*; max. 8 pkt.

Kryteria oceny organizacji wypowiedzi monologowej*

Retoryczna organizacja wypowiedzi na poziomie całościowym Spójność wypowiedzi na poziomie lokalnym Punktacja
Wypowiedź jako całość zorganizowana Pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności 8
Znaczne zaburzenia spójności 6
Zaburzenia w całościowej organizacji wypowiedzi Pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności 4
Znaczne zaburzenia spójności 2
Wypowiedź niezorganizowana Wypowiedzenia w większości nieuporządkowane 0

*Organizację wypowiedzi monologowej ocenia się na poziomie całościowym i lokalnym.

W wypowiedzi zorganizowanej jako całość podział na części (segmenty) i ich uporządkowanie wynikają z realizowanych w tej wypowiedzi funkcji retorycznych, np. w wypowiedzi argumentacyjnej oczekuje się wyodrębnienia tezy, argumentów i konkluzji.

W wypowiedzi z zaburzeniami w organizacji na poziomie całościowym brakuje jakiegoś segmentu lub występuje nadmiar segmentów, lub objętość segmentów jest nieproporcjonalna do ich roli w wypowiedzi.

Wypowiedź jest niezorganizowana, jeśli jest zbiorem segmentów niepowiązanych ze sobą w całość.

Odejście od zasady trójdzielnej organizacji nie jest błędem, jeśli wypowiedź jako całość jest funkcjonalnie zorganizowana.

Spójność wypowiedzi na poziomie lokalnym ocenia się na podstawie zgodności logicznej i gramatycznej między kolejnymi zdaniami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie. Znaczne zaburzenia spójności wypowiedzi to np. fragmenty zbudowane z sekwencji zdań niepowiązanych ze sobą ani logicznie, ani gramatycznie (potok luźnych myśli, skojarzeń). Powiązania mogą (chociaż nie muszą) być wyrażone środkami retorycznymi lub metatekstowymi (np. Moim zdaniem…, Zacznę od…, Przejdę teraz do…, To jednak nie wyczerpuje zagadnienia…, Podsumowując te rozważania, chciałabym…).

Więcej o: Kryteria oceny meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzegania zasad uczestniczenia w rozmowie; max. 8 pkt.

Kryteria oceny meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzegania zasad uczestnictwa w rozmowie

Adekwatność wypowiedzi Stopień rozwinięcia wypowiedzi Przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie Punktacja
Wypowiedzi w pełni adekwatne Wypowiedzi odpowiednio rozwinięte Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie 8
Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie 7
Wypowiedzi niewystarczająco lub nadmiernie rozwinięte Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie 6
Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie 5
Wypowiedzi częściowo adekwatne Wypowiedzi odpowiednio rozwinięte Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie 4
Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie 3
Wypowiedzi niewystarczająco lub nadmiernie rozwinięte Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie 2
Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie 1
Wypowiedzi nieadekwatne 0

Wypowiedzi w pełni adekwatne to wypowiedzi skoncentrowane na zagadnieniu sformułowanym przez członka zespołu przedmiotowego.

Wypowiedzi częściowo adekwatne mogą we fragmentach odbiegać od zagadnienia sformułowanego przez członka zespołu przedmiotowego, np. w postaci dygresji. Jeżeli przy większej liczbie zagadnień co najmniej jedna wypowiedź zdającego jest adekwatna, wówczas całą rozmowę uznaje się za częściowo adekwatną. Wypowiedzi nieadekwatne to wypowiedzi nie na temat.

Wypowiedzi o dpowiednio rozwinięte to wypowiedzi, które wyczerpują aspekt merytoryczny pytania lub są bardzo bliskie tego poziomu. Wypowiedzi niewystarczająco rozwinięte to wypowiedzi powierzchowne, pomijające istotne aspekty merytoryczne zagadnienia, niewgłębiające się w zagadnienie lub odnoszące się do aspektów drugorzędnych. Wypowiedzi nadmiernie rozwinięte to wypowiedzi niepotrzebnie wykraczające poza aspekt merytoryczny pytania (np. gdy zdający w sposób niefunkcjonalny przywołuje treści niezwiązane z pytaniem lub wielokrotnie powtarza tę samą myśl, lub w sposób niefunkcjonalny powtarza fragmenty wypowiedzi monologowej).

Podczas rozmowy z zespołem przedmiotowym ocenia się też, czy zdający przestrzega zasad uczestniczenia w rozmowie, w tym zasady uprzejmości i grzeczności językowej.

Więcej o: Kryteria oceny stylu i języka wypowiedzi monologowej i dialogowej – łącznie; max. 8 pkt.

Kryteria oceny stylu i języka wypowiedzi monologowej i dialogowej – łącznie

Stosowność stylu Poprawność gramatyczna i leksykalna Poprawność wymowy i prozodia Ocena
Styl stosowny (dopuszczalne drobne usterki) Brak rażących błędów i licznych błędów Zadowalająca 8
Niezadowalająca 7
Błąd rażący lub liczne błędy Zadowalająca 6
Niezadowalająca 5
Styl częściowo stosowny Brak rażących błędów i licznych błędów Zadowalająca 4
Niezadowalająca 3
Błąd rażący lub liczne błędy Zadowalająca 2
Niezadowalająca 1
Styl niestosowny 0

Styl uznaje się za stosowny, jeśli zachowana jest zasada decorum (dobór środków językowych jest adekwatny do sytuacji egzaminacyjnej, tematu i intencji wypowiedzi oraz odmiany mówionej). Dopuszczalne są drobne, sporadyczne odstępstwa od stosowności.

Styl częściowo stosowny dotyczy wypowiedzi, w której zdający niefunkcjonalnie łączy różne style, nie kontroluje jednolitości stylu, np. w wypowiedzi pojawiają się wyrazy i konstrukcje charakterystyczne dla stylu potocznego, nieoficjalnego.

Styl jest niestosowny, jeśli wypowiedź zawiera np. wulgaryzmy lub ma charakter obraźliwy.

Nie należy oczekiwać, że zdający będą używać struktur typowych dla języka pisanego. Język mówiony kieruje się swoimi prawami i takie jego cechy, jak: niekompletne wypowiedzi, elipsy (opuszczenia elementów wypowiedzi oczywistych ze względu na kontekst/sytuację wypowiedzi), zawahania, powtórzenia językowe itp. − nie mogą wpływać na ocenę.

Poprawność gramatyczną i leksykalną ustala się na podstawie wagi i liczby błędów składniowych, fleksyjnych, leksykalnych i frazeologicznych.

Poprawność wymowy uznaje się za niezadowalającą, gdy wymowa jest niewyraźna w stopniu utrudniającym zrozumienie wypowiedzi oraz gdy występują rażące błędy fonetyczne (w tym − w akcentowaniu). Nie bierze się pod uwagę wad wymowy (np. seplenienia lub jąkania się), a także usterek spowodowanych emocjami.

Odpowiedź maturalna, film CKE

Odpowiedź maturalna, film CKE

Tekst pytania

Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia? Omów zagadnienie, odwołując się do wiersza Juliana Tuwima, do innego tekstu kultury oraz do własnych doświadczeń.

Julian Tuwim

TAK I NIE
Już mi jest wszystko jedno,
Czy powiesz „nie”, czy „tak”
Jeno mi Ciebie bardzo brak!
Jeno mi Ciebie strasznie brak!
… Żal gnębi duszę mą biedną.
Ach przyznam Ci się – muszę! –
Że wolę „nie” niż „tak”!…
Ale mi Ciebie bardzo brak,
Ale mi Ciebie strasznie brak!!
…Żal gnębi biedną mą duszę.
A w serce coraz głębiej
Wpija się rdzawy hak –
I tak mi Ciebie bardzo brak!!
I tak mi Ciebie strasznie brak!!!
…Żal biedną duszę mą gnębi.

Na podstawie: Julian Tuwim, Wiersze zebrane, t. 1, Warszawa 1975, s. 205.

Komentarz CKE – elementy odpowiedzi

Uczennica rozpoczyna wypowiedź od postawienia pytania: Co stanowi o tym, że dzieło literackie wzbudza pozytywny odbiór? Udzielając na nie odpowiedzi, wskazuje trzy elementy wpływające na pozytywny odbiór tekstu: treść, formę i emocje. Uznaje, że sztuka bez emocji nie byłaby sztuką.
Kompozycja wypowiedzi jest zgodna z intencją zawartą w poleceniu.

W pierwszej części rozwinięcia uczennica dokonuje analizy utworu Juliana Tuwima, wskazując środki językowe wyrażające uczucia i emocje podmiotu mówiącego (tytuł, anafory, epifory, metafory, inwersje i wykrzyknienia) oraz omawia ich funkcje w tekście.

Jako inny tekst kultury uczennica przywołuje wiersz Mirona Białoszewskiego Ach gdyby nawet piec zabrali. Moja niewyczerpana oda do radości, w którym analizuje środki językowe wskazujące na emocje osoby mówiącej.

W ostatniej części następuje odwołanie do własnych doświadczeń komunikacyjnych. Uczennica wybiera ironię jako przykład środka językowego wyrażającego uczucia i omawia jej funkcje w komunikacji międzyludzkiej.

W podsumowaniu uczennica formułuje wniosek wskazujący na to, że literatura nie tylko odzwierciedla rzeczywistość i otaczający nas świat, ale wyraża także za pomocą różnych środków językowych towarzyszące nam emocje.

W wypowiedzi pojawia się szereg uogólnień, które wskazują na rolę emocji w życiu człowieka oraz w literaturze, która to życie przedstawia.

Matura ustna, procedury, film CKE

Matura ustna, procedury film CKE

Jak się przygotować

Jak się przygotować

Uwaga! Wylosujesz zagadnienie z konkretnym tekstem kultury.

Dzieło Koniecznie Wysoka wartość merytoryczna
Tekst literacki Omów tekst, powiedz szczegółowo: o czym jest?
 • Analizuj i interpretuj podany w zagadnieniu maturalnym tekst tak, jak to robiłeś przez cały okres nauki: rozpoznaj rodzaj i gatunek literacki, omów budowę, przedstaw bohaterów, sposób wypowiedzi podmiotu mówiącego (lirycznego – poezja), narratora (epika), czas i miejsce akcji, jej przebieg, omów świat przedstawiony itd.
 • Wartościowe będzie umiejscowienie tekstu w konkretnej epoce literackiej, co związane jest ze znajomością podstawowych informacji typu: ramy czasowe, prądy filozoficzne, popularne motywy i kierunki literackie – to może się przydać.
 • Używaj pojęć z teorii literatury jak np. narrator, bohater, świat przedstawiony, kompozycja dzieła, punkt kulminacyjny, wątek, motyw, podmiot liryczny, rodzaj wiersza, rodzaje dramatu, konflikt moralny i wiele innych zgromadzonych, omawianych przez lata na języku polskim.
Tekst ikoniczny Omów tekst, powiedz szczegółowo: o czym jest?
 • Analizuj i interpretuj podany w zagadnieniu maturalnym tekst, omawiając – opisując jego wygląd wg określonego porządku, np. od lewej do prawej czy postaci, gesty, tło, światło, wielkość, technika, wymowa, plan pierwszy, plan drugi i in.
 • W przypadku tekstu ikonicznego ważne będzie popisaniem się warsztatu teoretycznego i pojęć typu: tytuł, autor, nastrój, konwencja obrazu, kompozycja – rozmieszczenie elementów obrazu (ilość planów, kompozycja statyczna, otwarta, symetryczna itd.), kolorystyka – dominanta, operowanie światłem i cieniem, perspektywa – np. linearna, zbieżna, geometryczna, czołowa, z lotu ptaka, żabia, powietrzna.
Tekst językowy Omów tekst, powiedz szczegółowo: o czym jest?
 • Ważne, aby popisać się znajomością z zakresu składni, frazeologii, leksyki, fleksji, fonetyki, stylistyki, funkcji językowych, aktu komunikacji językowej, odmian terytorialnych, błędów językowych.
 • Będziesz musiał odnaleźć w tekście najważniejsze zdania (frazy, słowa) prowadzące do sformułowania tezy typu: “Jest to tekst stylizowany na gwarę góralską” albo “Jest to tekst reklamowy stosowany i popularny w mediach”. Musisz postawić tezę lub hipotezę, którą następnie uzasadnisz argumentami, czyli przykładami potwierdzającymi stanowisko.
Odwołania do innych tekstów kultury Omów tekst, powiedz szczegółowo: o czym jest? W swojej wypowiedzi będziesz musiał odwołać się do tzw. innych tekstów kultury lub tekstów literackich. Wybór odpowiedniego tekstu będzie zależał od postawionego pytania. Czyli jeśli pojawi się w nim utwór literacki, masz się odwołać do innego, w którym odnajdujesz elementy podobne do omawianych w tekście egzaminacyjnym. Gdy wylosujesz tekst ikonograficzny lub językowy, oprócz szczegółowej analizy podanych tekstów kultury, masz odwołać się też do innych przykładów znanych z zajęć.

Twoje przygotowanie się do matury ustnej jest podobne do pisania rozprawki

 1. poznanie pytania – poznanie dołączonego do niego tekstu kultury (literacki, ikoniczny, językowy);
 2. analiza czynności do wykonania – np. Omów zagadnienie…, sformułuj własne stanowisko…, uzasadnij stanowisko w oparciu o własne argumenty…, podsumuj wypowiedź.
 3. sporządzenie planu wypowiedzi – zapisanie najważniejszych zagadnień do omówienia;
 4. przedstawienie wypowiedzi i udział w rozmowie z komisją na temat swojej wypowiedzi.

Uwaga: nie zapominaj, że Twoim celem jest jasno sprecyzowana odpowiedź na postawione pytanie – jak w rozprawce używaj zdań twierdzących, aby wybrzmiała odpowiedź i jej uzasadnienie.

Uwaga: polecenie typu: “Odwołaj się innych podobnych przykładów…” – rzeczownik “przykładów” określa liczbę mnogą odwołań do co najmniej dwóch dzieł. Czytaj zagadnienie i ustal, zapisz sobie wcześniej argumenty, odwołania – zaplanuj wypowiedź.

Polski ustny pytania 2017

Polski ustny pytania 2017

Tabela 1

LP. Pytania matury ustnej z języka polskiego w 2017 – literatura i inne dzieła kultury.
1  Co o uzdolnionych dzieciach mówią teksty kultury? Odwołaj się do obrazu Franciszka Streitta Młody skrzypek i do innych tekstów literackich.
2  Czym są wspomnienia dla człowieka?
3  Jak ukazani są marzyciele. Odwołaj się do utworu Lubomira Tomaszewskiego, rzeźby „Ikar uwikłany”oraz innych tekstów kultury.
4  Jak w tekstach kultury ukazywani są pasjonaci nauki?
5  Jaką rolę może pełnić w literaturze motyw lalki? Odwołaj się do obrazu „Lalki” Witolda Wojkiewicza i tekstów literackich
6  Motyw labiryntu.
7  Motyw samotności w odniesieniu do obrazu.
8  Refleksje na temat słabości i siły.
9  Ukazywanie ofiar wojennych w tekstach kultury.
10 Baśniowość i fantastyka w literaturze w odwołaniu do obrazu W. Wojtkiewicza Porwanie królewny.
11 Cierpienie – buduje czy niszczy człowieka? Na podstawie obrazu Hioba i innych tekstów literackich.
12 Co jest ważniejsze dla bohaterów literackich? Wartości moralne czy duchowe? Omów temat odwołując się do zaprezentowanego plakatu.
13 Co ludzi łączy, a co dzieli? Omów na podstawie obrazu Lorenza Mattotiego „Zaproszenie do lektury”.
14 Co ma wpływ na ludzką egzystencję? Omów temat odwołując się do fragmentu Chłopów oraz innych tekstów kultury.
15 Co mówią twórcy o wartościach ważnych dla człowieka? Odwołaj się do Mikołaja Sępa Szarzyńskiego „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” i innych utworów literackich.
16 Co przeżywa człowiek w sytuacji zniewolenia? Omów na podstawie fragmentu tekstu i innych tekstów literackich.
17 Co sen mówi o bohaterze? Na podstawie snu Senatora (fragment podany), całych Dziadów oraz innego tekstu kultury.
18 Czas wolny gry i zabawy. Na podstawie obrazu „Grający w karty w słoneczny dzień” oraz innego tekstu literackiego.
19 Człowiek a wyzwania cywilizacji. Omów temat na podstawie przedstawionego obrazu oraz tekstów literackich. Zamieszczony obraz to Mechanik kwantowy J. Jaśnikowskiego.
20 Człowiek w obliczu starości  na podstawie obrazu i tekstów literackich.
21 Człowiek w obliczu wojny. Jak jest ukazywany? Omów temat na podstawie wiersza K. K. Baczyńskiego oraz innych tekstów kultury.
22 Człowiek wobec przyszłości i przeszłości w odwołaniu do utworu A. Asnyka Miejmy nadzieję.
23 Czy cierpienie jest potrzebne? Fragment Dziadów cz. II, odwołać się do całości utworu oraz tekstu kultury
24 Czy czas wpływa na zachowanie człowieka? Na podstawie obrazu Janusza Kapusty „Ilustracja prasowa” i tekstów literackich.
25 Czy człowiek kształtując teraźniejszość może wyzbyć się przeszłości? W odwołaniu do ilustracji rzymskiego koloseum.
26 Czy literatura może wskazywać drogowskazy życiowe młodym ludziom? Wiersz Hiob i młodzieniec teksty kultury.
27 Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście? Czy można być wtedy spełnionym człowiekiem? Omów temat na podstawie fragmentu „Zadowolony rybak” A. de Mello i innych tekstów kultury.
28 Czy pieniądze dają szczęście w życiu?  Omów w odwołaniu do przedstawionego obrazu oraz tekstów literackich.
29 Czy rzeczywistość powinna być kreowana czy odzwierciedlana? Na podstawie plakatu i dwóch tekstów literackich.
30 Czy szlachetny cel może usprawiedliwić niemoralne zachowanie? Odwołaj się do fragmentu „Doktor Piotr” Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.
31 Czy warto walczyć o szczęście? Odpowiedz na pytanie opierając się wierszu A. Asnyka Jedni i drudzy.
32 Czy zemsta jest właściwą odpowiedzią na doznane zło? Na podstawie fragmentu III części Dziadów; odwołać się do wybranego tekstu kultury
33 Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołaj się do obrazu Modlący się pustelnik Gerrita Dou (?) i innych tekstów.
34 Czym jest poczucie szczęścia? Odwołaj się do podanego utworu „Dziady cz II” do całego utworu i tekstu kultury.
35 Czym jest szczęście na postawie fragmentu „Wesela”, całego utworu i innego utworu literackiego
36 Czym są dla człowieka wartości materialne na podstawie rzeźby „Kamienne rzeźby” oraz tekstów literackich.
37 Czym są obyczaje i tradycja w życiu społeczeństwa? Odwołaj się do fragmentu „Chłopów” oraz innych tekstów kultury.
38 Czym są wspomnienia w naszym życiu? Omów temat odnoszą się do wiersza J. Lechonia Mokotowska 15.
39 Dekadentyzm na podstawie fragmentu „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej i innych tekstów kultury.
40 Dlaczego ludzie piszą pamiętniki? Omów pytanie odnosząc się do zdjęcia kartki z pamiętnika.
41 Do czego służy krytyka Polski i Polaków. Na podstawie „Grób Agamemnona” i innych tekstów kultury
42 Dobro i zło w życiu człowieka na podstawie inscenizacji III cz. Dziadów, całego utworu i innego tekstu kultury.
43 Emocje w dziełach kultury. Omów temat na podstawie przedstawionej rzeźby.
44 Etyka słowa na podstawie artykułu własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
45 Fantastyka i postaci fantastyczne jako nieodłączny element myślenia o człowieku w odwołaniu do plakatu z Gwiezdnych wojen.
46 Funkcja zmysłów w literaturze. Omów temat odwołując się do obrazu Trzy gracje Rubensa.
47 Funkcje rzeczy w tekstach kultury? Fragment Pana Tadeusza (tabakiera), całość lektury i inny tekst kultury.
48 Godność człowieka a godność ciała na podstawie tekstu „Proszę państwa do gazu” T. Borowskiego.
49 Jak artyści przedstawiają codzienność w swoich dziełach? Odwołaj się do podanego obrazu (malarz, pokjówka, pani czytająca książkę) oraz wybranych tekstów literackich.
50 Jak artyści przedstawiają człowieka XX wieku? W odwołaniu obraz Zombie.
51 Jak artyści przedstawiają marzycieli? Odwołaj się do obrazu Caspara David Friedricha „Marzyciel” oraz innych tekstów literackich.
52 Jak artyści przedstawiają portret ojca i był wiersz Herberta ,,Rozmyślania o ojcu „.
53 Jak artyści przedstawiają postacie historyczne? Jak artyści przedstawiają sylwetki wybitnych wodzów? Omów temat odwołując się do obrazu Stanisława Kaczora Batowskiego „Wjazd Józefa Piłsudskiego do Kielc”.
54 Jak artyści przedstawiają upływ czasu? Omów temat na podstawie przedstawionego obrazu oraz innych tekstów kultury.
55 Jak artyści ukazują duchy w literaturze? Omów temat odwołując się do II cz. Dziadów A. Mickiewicza.
56 Jak artyści ukazują emocje? Na podstawie obrazu ,,Chłopiec ugryziony przez jaszczurkę” i tekstów literackich.
57 Jak artyści ukazują losy emigrantów na podstawie fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu i wybranego tekstu kultury
58 Jak artyści ukazują przyjaźń i czym ona jest dla człowieka? Omów temat odwołując się do przytoczonego fragmentu Lalki B. Prusa, całości utworu oraz innych tekstów kultury.
59 Jak artyści ukazują siłę żywiołu i jaka jest ich rola na podstawie obrazu „Burza” Jana Chełmińskiego i innych tekstów literackich.
60 Jak artyści ukazują w swoich dziełach relacje między pokoleniami na podstawie obrazu Babcia z wnuczką i innych tekstów literackich.
61 Jak artyści ukazują wizje końca świata? Odpowiedz na podstawie Dies Irae Jana Kasprowicza odwołaj się do innych tekstów kultu
62 Jak artyści ukazują wynalazców i wynalazki? Odwołanie do fragmentu „Lalki”, całej powieści i tekstu kultury.
63 Jak artyści ukazywali Polskę i Polaków? Odwołaj się do tekstu „Zbytki polskie” Wacława Potockiego i innych tekstów kultury
64 Jak artyści w swoich dziełach osiągają komizm? Na podstawie „Kroniki” Jakuba W. i innych tekstów kultury
65 Jak artyści w swoich dziełach ukazują różnice społeczne. Odwołaj się „Granicy” Z. Nałkowskiej i innych tekstów kultury.
66 Jak autorzy odwołują się do przemijania czasu w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu z książki Heban Ryszarda Kapuścińskiego i wybranych tekstów kultury.
67 Jak autorzy postrzegają Boga? Omów temat w odwołaniu do wiersza List do Hioba J. Pasierba.
68 Jak autorzy przedstawiają grozę wojny w obrazie „Rozstrzelanie” Wróblewskiego i w tekstach literackich.
69 Jak autorzy przedstawiają w utworach mieszczaństwo i inteligencję? Odwołaj się do fragmentu Ferdydurke i innych tekstów kultury.
70 Jak autorzy ukazują człowieka w obliczu wyboru na podstawie „Labiryntu” Wisławy Szymborskiej oraz innych tekstów kultury.
71 Jak autorzy ukazują śmierć w literaturze. Odpowiedz na odwołując się do śmierci Agaty w „Chłopach” Władysława Reymonta oraz innych tekstów kultury.
72 Jak autorzy utworów przedstawiają ludzi pracy w tekstach literackich? Omów na podstawie obrazu Gruchela „Wnętrze huty” oraz tekstów literackich.
73 Jak autorzy w utworach przedstawiają niespełniona miłość na podstawie tekstu Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Ona gdzieś jest” i innych tekstów kultury.
74 Jak bohaterowie odzwierciedlają siebie w snach lub widzeniach? Odwołaj się do fragmentu Lalki, całego utworu i innego tekstu kultury.
75 Jak interpunkcja wpływa na odbieranie uczuć nadawcy, na podstawie „Śluby panieńskie” Fredry, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
76 Jak jest przedstawiana miłość rodzicielska? Omów w odniesieniu do przedstawionego obrazu i odwołaj się do tekstów literackich.
77 Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do „Lalki” i innych tekstów kultury.
78 Jak kultury mogą ukazywać historię Polski? Na podstawie obrazu „Władysław Jagiełło przed bitwą pod Grunwaldem” i innych tekstów literackich.
79 Jak moda poszerza wiedzę w tekstach kultury, rzeźba na której były przedstawione dwie dziewczyny robiące sobie selfie. Odwołaj się do tekstów literackich.
80 Jak okoliczności wpływają na postawę i zachowanie bohatera, na podstawie ‚Ziemi obiecanej’ W. Reymonta.
81 Jak pisarze przedstawiają losy bohaterów idealistycznych? Na podstawie fragmentu „Lalki”, całego utworu oraz wybranego tekstu kultury.
82 Jak postrzegana jest mądrość w tekstach literackich? Czym się ona cechuje? Omów temat odwołując się do Trenu IX J. Kochanowskiego.
83 Jak przedstawiana jest matka i macierzyństwo? Obraz „Macierzyństwo” O. Boznańskiej oraz teksty literackie.
84 Jak przedstawiana jest postać rycerza? „Don Kichot” i inne teksty kultury.
85 Jak przedstawiania jest ludność cywilna na wojnie. Tekst o przesiedleniu, odnieść się do dwóch tekstów kultury.
86 Jak przedstawiany jest artysta i jego twórczość w sztuce. Odpowiedz na podstawie obrazu Leśna pracownia Tomasza Sętowskiego i innych tekstów literackich.
87 Jak przedstawiany jest obraz współczesnego społeczeństwa? Na podstawie rzeźby Agora M. Abakanowicz i utworów literackich.
88 Jak przedstawiany jest w kulturze los młodzieży polskiej? Omów temat odwołując się do III części Dziadów A. Mickiewicza.
89 Jak przedstawiony jest dom rodzinny przez artystów? Odwołać się do podanego tekstu oraz innych tekstów kultury.
90 Jak rozstanie wpływa na człowieka na podstawie obrazu „Pożegnanie” odwołaj się do innego tekstu literatury.
91 Jak śmierć jest przedstawiana w tekstach kultury? Omów na podstawie hymnu Jana Kasprowicz „Święty Boże, Święty Mocny!”
92 Jak teksty kultury ukazują emocje? Omów na podstawie obrazu Tomasza Alena Kopery oraz wybranych utworów literackich.
93 Jak twórcy przedstawiają drogę do doskonałości w oparciu o obraz „Święty Franciszek w medytacji” Caravaggia i inne teksty literackie.
94 Jak twórcy przedstawiają ludzkie słabości na podstawie fraszki Kochanowskiego O doktorze Hiszpanie. Odwołaj się do innych tekstów kultury.
95 Jak twórcy przedstawiają miasto i jego mieszkańców? Omów temat odwołując się do przytoczonego fragmentu Zbrodni i kary F. Dostojewskiego oraz wybranych tekstów kultury.
96 Jak twórcy przedstawiają postaci inteligentów? Omów temat na podstawie fragmentu Wesela S. Wyspiańskiego, całego utworu oraz innych tekstów kultury.
97 Jak twórcy ukazują dążenie do wolności? Omów temat odwołując się do wiersza Liberte.
98 Jak twórcy ukazują dzieciństwo w odniesieniu do obrazu.
99 Jak twórcy ukazują kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Odpowiedz na podstawie fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa i własnego tekstu kultury.
100 Jak twórcy ukazują krainy szczęścia i dostatku? Omów w odniesieniu do obrazu „Atlantis” Lloyda K. Twonsenda.
101 Jak twórcy ukazują motyw rodziny? Omów temat na podstawie przedstawionego obrazu Ciche szczęście F. Ejsmonda oraz tekstów literackich.
102 Jak twórcy ukazują relację mistrz-uczeń? Na podstawie fragmentu Umberta Eco „Imię róży”
103 Jak twórcy ukazują w swoich dziełach gospodarza? Omów temat na podstawie fragmentu Granicy Z. Nałkowskiej i tekstów kultury.
104 Jak twórcy ukazują własne emocje? Odwołaj się do obrazu „Miłość w cieniu”.
105 Jak twórcy w swoich działach przedstawiają podróżujących. Na podstawie fotografii  przedstawiającej pomnik podróżnego w Oviedo w Hiszpanii i innych tekstów literackich.
106 Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają marzycieli na podstawie obrazu „Antek astronom” Andrzeja Kędzierzyńskiego, odwołując się do innych tekstów literackich.
107 Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają relacje kobieta-mężczyzna? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.
108 Jak twórcy w tekstach kultury ukazują skutki wojny? Obraz „Inwalida wojenny” J. Malczewskiego.
109 Jak twórcy wykorzystują symbole w tekstach kultury? Na podstawie obrazu „Katyń-1940 CCCP” Franciszka C. Kulona i innych tekstów literackich.
110 Jak ukazana jest miłość w tekstach kultury? Omów temat odwołując się do wskazanego obrazu („Wieczna miłość”) oraz tekstów literackich.
111 Jak ukazywana jest przez artystę dobroć człowieka? Odwołaj się do tekstów literackich i do rzeźby Jana Chmielewskiego Janusz Korczak.
112 Jak ukazywane są dzieci w literaturze. Na podstawie fragmentu „Ludzi Bezdomnych” i innych tekstów kultury.
113 Jak w literaturze przedstawiany jest artysta? Odwołaj się do fragmentu „Confiteor” S. Przybyszewskiego i innych tekstów kultury.
114 Jak w tekstach kultury przedstawiane jest dobro i zło, piekło i niebo. Omów na podstawie obrazu i odwołaj się do tekstów literackich
115 Jak w tekstach kultury przedstawiane są sceny bitew i walk? Odwołaj się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, całego utworu i wybranego tekstu kultury.
116 Jak w tekstach kultury przedstawieni są Wielcy Ludzie? W Odwołaniu do obrazu „Aleksander Zdobywca” T Sętowskiego oraz innych tekstów kultury.
117 Jak w tekstach kultury ukazane jest piekło? Odwołaj się do fragmentu tekstu Z. Herberta „Co myśli Pan Cogito o piekle”.
118 Jak w tekstach kultury ukazywana jest namiętność? Na podstawie tekstu Josepha Conrada. Odwołaj się do innych tekstów kultury.
119 Jak wizerunek matki jest przedstawiany przez artystów na podstawie „Cudzoziemki” i innych tekstów kultury.
120 Jaka bywa natura ludzka? Odwołaj się do fragmentu satyry”Podróż” Ignacego Krasickiego
121 Jaka funkcje pełni sen w dziełach. Podany fragment snu Senatora do całego dzieła III cz. Dziadów i innego tekstu kultury.
122 Jaka funkcje pełnia wypowiedzi oratorskie fragment Pieśni V (Pieśń o spustoszeniu Podola) Jana Kochanowskiego? Odwołać się do tekstów kultury.
123 Jaka role odgrywała muzyka w utworach literackich? Omów temat odwołując się do przywołanego fragmentu Cudzoziemki M. Kuncewiczowej.
124 Jaką drogę wybierają bohaterowie poświęcając się bez reszty swojej pracy lub idei? Odwołaj się do tekstów kultury.
125 Jaką funkcję pełni literatura w życiu człowieka? Fragment Chmurdalii J. Bator.
126 Jaką funkcję w literaturze pełnią postaci fantastyczne?Odwołaj się do tekstu „Znikomek” Bolesława Leśmiana oraz innych tekstów kultury.
127 Jaki obraz ludzkiego życia ukazuje autor w tekstach kultury? Odwołać się do Okna Marka Hłaski.
128 Jaki wizerunek dziennikarzy wyłania się z tekstów kultury? Omów temat na podstawie przywołanego tekstu oraz innych tekstów kultury.
129 Jaki wpływ ma kultura ludowa na kulturę wysoką? Odniesienie do „II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
130 Jaki wpływ nas życie człowieka mają książki?
131 Jakich środków perswazji używają autorzy abo przekonać odbiorcę? Tekst „Kazanie sejmowe” Piotra Skargi, własne doświadczenia komunikacyjne i wybrany tekst kultury.
132 Jakie nastroje i funkcje towarzyszą w fragmencie „Wesela” Wyspiańskiego i w tekstach kultury. Odwołaj się również do całości lektury.
133 Jakie nauki przekazują twórcy w swoich dziełach? Na podstawie bajki „Myszka, kogut i lis”.
134 Jakie obrazy polskości są ukazane w tekstach kultury? Omów temat odwołując się do zaprezentowanego obrazu Polonez B-dur.
135 Jakie postawy człowieka wobec Boga (chrześcijańskiego) przedstawiali w swych dziełach artyści? Fragment Dies Irae Jana Kochanowskiego
136 Jakie postawy człowieka wobec życia ukazują twórcy w swoich dziełach? Odwołaj się do wiersza Leopolda Staffa i innych tekstów literackich.
137 Jakie procesy wpływają na zmianę języka? Dialog między tekstami. Intertekstualność w tekstach kultury. Omów temat odwołując się do przywołanego fragmentu Tanga S. Mrożka.
138 Jakie refleksje na temat ludzkiego życia wyrażają artyści w swoich dziełach? Omów temat na podstawie obrazu Gustava Klimta „Śmierć i życie”.
139 Jakie refleksje na temat świata przekazują ruiny i obrazy zniszczenia. Na podstawie obrazu i przykładów literackich.
140 Jakie refleksje na temat złożoność natury ludzkiej ukazują w twórcy w dziejach? Omów temat odwołując się do obrazu  Tomasza Kopera.
141 Jakie wydarzenia wpływają na człowieka, zmieniając jego postawy moralne?
142 Jakie zagadnienie twórcy przypisują książkom. Omów zagadnienie odwołując się do obrazu J. Yerki Bibliotama oraz teksów literackich.
143 Jakie znaczenie artyści nadają codziennym czynnościom? Obraz Franciszka Streitta „Macierzyństwo. Pociecha matuni”.
144 Kobieta: źródło nieszczęścia czy anioł? Odwołać się do fragmentu Dziadów cz. IV oraz innych tekstów kultury.
145 Krajobraz ukazany w utworach i wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera odwołanie do tekstów kultury.
146 Książka i jej czytelnicy. Odwołaj się do wiersza Staffa Czytelnicy i do innych tekstów kultury
147 Losy Polski w tekstach kultury. Omów na podstawie obrazu Leopolda Löfflera Powrót z Jasyru i innych tekstów kultury.
148 Marzenia a rzeczywistość. Omów temat odwołując się do utworu Lord Jim J. Conrada.
149 Mentalność i wartości chłopów w odniesieniu do fragmentu tekstu W. Myśliwskiego Kamień na kamieniu i innych tekstów kultury.
150 Miasto – terytorium wroga czy przyjazne człowiekowi? Odwołaj się do podanego fragmentu Dżumy Alberta Camusa i innych tekstów literackich.
151 Mity na podstawie tekstów literackich. Omów temat odwołując się do Wesela S. Wyspiańskiego, całego utworu oraz innych tekstów kultury.
152 Motyw domu na podstawie obrazu o K. Millera „Odwiedziny Jana Zamoyskiego w Czarnolesie”.
153 Motyw dramatu ludzkiego w oparciu o obraz Muncha Rozstanie oraz teksty literackie.
154 Motyw drogi i wędrówki, podany plakat „Podróż do reims” Rafała Olbińskiego i odwołać się do dwóch tekstów kultury
155 Motyw dworku szlacheckiego. Omów temat odwołując się do podanego fragmentu „Przedwiośnia” S. Żeromskiego oraz innych tekstów kultury.
156 Motyw Ikara (ikaryjski) jako inspiracja dla twórców. Omów temat w odwołaniu do przedstawionego obrazu rzeźby oraz dwóch innych tekstów literackich.
157 Motyw ludowości w utworach. W odwołaniu do obrazu Z. Stryjeńskiej Zbieranie jabłek. Dożynki.
158 Motyw matki. Jak twórcy ukazują postać matki? Odnieść się do obrazu Franciszka Starowieyskiego Matka i do innych tekstów literackich.
159 Motyw miasta. Omów temat odnosząc się do przedstawionego obrazu J. Nowosielskiego Krajobraz miasta.
160 Motyw muzyki w tekstach literackich. Omów temat odnosząc się do przedstawionego obrazu W. Tetmajera Muzykanci w Bronowicach oraz dwóch wybranych tekstów literackich.
161 Motyw pamięci w tekstach kultury na podstawie wiersza Adama Mickiewicza „Cisza morska”.
162 Motyw rodziny w odwołaniu do wskazanego tekstu i innych tekstów literackich.
163 Motyw snu w utworach literackich. Opisz funkcje snu w tekstach kultury na podstawie obrazu „Sen przed świtem” Karła Briułłowa i innych tekstów literackich.
164 Motyw snu. Omów temat odwołując się do obrazu o tytule Słodkich snów.
165 Motyw starości w odwołaniu do wiersza Cz. Miłosza Wiek nowy oraz innych tekstów kultury.
166 Motyw starości. Omów temat odwołując się do utworu Starość M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i innych tekstów kultury.
167 Motyw śmierci w tekstach kultury w odwołaniu do obrazu Z. Beksińskiego.
168 Motyw wspomnień w odniesieniu do obrazu T. Axentowicza Wizja – wspomnienie i innych tekstów literackich.
169 Motyw zbrodni. Omów temat odwołując się do Zbrodni i kary F. Dostojewskiego oraz innych tekstów kultury.
170 Motyw zwierząt w tekstach kultury. Omów temat odwołując się do przedstawionego obrazu.
171 Motywy baśniowe na podstawie fragmentu tekstu „Dziadek do orzechów” Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna i tekstów kultury.
172 Motywy odwagi i tchórzostwa w literaturze. Odwołaj się do „Pieśni o obronie Trembowli” i tekstów kultury.
173 Na podstawie fragmentu Dziadów cz. III, znajomości całego utworu i wybranego tekstu kultury wypowiedz się na temat siły wewnętrznej człowieka.
174 Na podstawie tekstu Rolanda Topora „O krainie” omów, jak wykorzystywane są wątki biblijne? Odwołaj się do tekstów kultury.
175 Natura – przyjazna, bezpieczna przestrzeń czy wrogi żywioł? Na podstawie obrazu i innych tekstów literackich.
176 Nieszczęśliwa miłość w odwołaniu do obrazu Loves Daydream End M. Stone’a.
177 Nowoczesność przedstawiana przez twórców. W odwołaniu do obrazu witryny sklepowej i tekstów literackich.
178 Obraz „Praczka” Konstanty Makowski. Jak są pokazywane obowiązki codzienne w literaturze?
179 Obraz arystokracji. Obraz Aleksandra Gierymskiego W altanie i inne teksty literackie.
180 Obraz cierpiących matek w sztuce. Odwołaj się do „Piety z Lubiąża” i tekstów literackich.
181 Obraz domu w tekstach literackich i na podstawie grafiki.
182 Obraz miasta ukazywany przez twórców. Omów temat na podstawie tekstu Wilk oraz innych tekstów kultury.
183 Obraz Syberii w tekstach kultury na podstawie obrazu Eolie i innych tekstów literackich.
184 Obraz śmierci w tekstach kultury w odniesieniu do dzieła „Modelka” J. Malczewskiego oraz wybranych tekstów literackich.
185 Obraz wsi w tekstach kultury. Omów na podstawie obrazu Józefa Brandta „Pogawędka z młodymi praczkami”.
186 Obrazy aniołów w literaturze. Omów na podstawie fragmenu z Aniołów B. Leśmiana.
187 Omów motyw zabawy na podstawie przedstawionego obrazu „Na swojską nutę” W. Wodzinowskiego. Odwołaj się do innych tekstów literackich.
188 Pamieć i wspomnienia w tekstach kultury na podstawie wiersza Agnieszki Osieckiej „Im bardziej ciebie zapominam”.
189 Podróżowanie – poszukiwanie siebie czy odkrywanie świata? Omów temat odwołując się do Jądra ciemności J. Conrada oraz innych tekstów kultury.
190 Poezja wobec upływu czasu. Odnieś się do wiersza Juliana Tuwima „Janowi Kochanowskiemu” i innych tekstów kultury.
191 Portret kobiety w tekstach literackich. Omów temat odwołując się do obrazu A. McEvoya „The Ear-Ring”.
192 Postacie fantastyczne jako bohaterowie w odwołaniu do obrazu Rusałki.
193 Postawy przyjmowane w życiu przez człowieka.
194 Problematyka wartości moralnych. Omów temat odwołując się do wiersza T. Różewicza Ocalony oraz innych tekstów kultury.
195 Problemy społeczne w literaturze.
196 Przedmioty codziennego użytku jako obiekty westchnień. Omów temat, odwołując się do wiersza M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
197 Przedstawianie uczonego w tekstach literackich. Omów temat na podstawie zamieszczonego obrazu.
198 Przedstawienie krainy szczęśliwości w tekstach literackich. Omów na podstawie obrazu Malczewskiego „Dzieciństwo” i tekstów literackich.
199 Przedstawienie świata fantastycznego na podstawie obrazu „Walka dobra i zła o duszę Konrada” całości (?) Dziadów cz. III A. Mickiewicza i innego tekstu literackiego.
200 Przejawy i cele groteski w tekstach kultury na podstawie obrazu „Obraz 1698. Motyw polski – oczekiwanie 2” Jerzego Dudy-Gracza i tekstów literackich.
201 Przyczyny i skutki używania modnych wyrazów na podstawie fragmentu tekstu J. Miodka „Niesamowicie ciężko”.
202 Przyczyny konfliktów międzypokoleniowych na podstawie tekstu: Moralność pani Dulskiej i innych tekstów kultury.
203 Radość poznania czy rozczarowanie poznaną wiedzą. Fragment „Faust” Goethego
204 Refleksje artystów na temat wartości ludzkiego życia na podstawie fragmentu z „Don Kichota” i innych tekstów literackich.
205 Refleksje na temat ludzkiego życia: obraz „Vanitas” Philippe de Champaigne i teksty literackie.
206 Refleksje na temat utraty bliskiej osoby + Tren I Kochanowskiego. Odwołaj się do innych tekstów kultury.
207 Refleksje na temat władzy. Omów temat odwołując się do przedstawionego plakatu oraz innych tekstów kultury. Przedstawiony plakat odnosi się do opery Król Roger.
208 Relacja ojciec-syn. Omów temat odnosząc się do obrazu Ojcowskie napomnienie G. ter Borcha i innych tekstów kultury.
209 Relacje międzyludzkie jako inspiracja dla artystów. Omów temat odwołując się do obrazu Tomasza Kopery Separation.
210 Rola artysty w odwołaniu do wiersza.
211 Rola autorytetu na kształtowanie ludzi, tekst o nauczycielu Keating ze Stowarzyszenia umarłych poetów i do innych tekstów kultury.
212 Rola i znaczenie miłości, omów zagadnienie odwołując się do fragmentu Marka Edelmana Miłość w getcie i innych tekstów kultury.
213 Różne obrazy domu rodzinnego w kulturze polskiej. Odwołaj się do obrazu „Niedziela” oraz innych tekstów literackich
214 Różne postawy wobec wroga na podstawie obrazu Ułan w walce z kozakiem W. Kossaka.
215 Różne sposoby ukazania ludzi w sytuacji zniewolenia. Na podstawie utworu „Deszcz ” i innych tekstów kultury.
216 Różnice międzypokoleniowe na podstawie fragmentu Ferdydurke W. Gombrowicza.
217 Samotność. Zrządzenie losu, czy wybór? Omów temat odwołując się do III części Dziadów, całego utworu oraz wybranych tekstów kultury.
218 Solidaryzowanie się ludzi w obliczu zagrożenia na podstawie fragmentu fragment „Kurier warszawski” Jana Nowaka- Jeziorańskiego i innych tekstów kultury
219 Sposób ukazania zbiorowości ludzi w sytuacji zagrożenia. Fragment Idy Fink „Wiosna 1941”.
220 Superbohaterowie. Karykatura człowieczeństwa czy współcześni herosi? Omów temat odwołując się do plakatu Batmana oraz innych tekstów kultury.
221 Tajemniczość natury i przyrody na podstawie obrazu „Puszcza” Grottgera i tekstów literackich
222 Temat władzy w tekstach kultury, fragment Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.
223 Ukazywanie człowieka w tekstach kultury w odwołaniu do ilustracji S. Pytki Facebook oraz innych tekstów literackich.
224 Ukazywanie domu w tekstach kultury w odwołaniu do obrazu Vincenta van Gogha.
225 Ukazywanie domu w tekstach kultury w odwołaniu do obrazu fragmentu Pana Tadeusza A. Mickiewicza, całego utworu i innych tekstów kultury.
226 Ukazywanie nauczyciela w tekstach kultury w odwołaniu do fragmentu Madame A. Libery oraz innych tekstów kultury.
227 Ukazywanie świata książek przez artystów.
228 Ukryte pragnienia. Omów temat odwołując się do plakatu Wesela Andrzeja Wajdy, całości utworu i tekstów literackich.
229 W jaki sposób artyści przedstawiają potęgę żywiołów, na podstawie obrazu „Burza na jeziorze Genezaret” i tekstów literackich.
230 W jaki sposób artyści ukazują ludzkie słabości? Obraz Georgesa de la Tour „Oszust z asem karo”
231 W jaki sposób artyści ukazują motyw przemijania. Obraz Caspara Davida Friedricha”Etapy życia” i teksty literackie. Tutaj znajdziecie interpretację innego obrazu Friedricha.
232 W jaki sposób autor ukazuje nastrój grozy? Na podstawie podanego tekst i innych tekstów kultury.
233 W jaki sposób autorzy ukazują postacie zakochanych. Omów na podstawie obrazu Paulo Alphonse „Duet”
234 W jaki sposób autorzy ukazują wizję apokalipsy. Odwołaj się do utworu Tadeusza Gajcy „Widma” oraz do tekstów kultury.
235 W jaki sposób i w jakim celu artyści ukazują dzieje zesłańców? Obraz Jacka Malczewskiego „Sybiracy, na etapie”
236 W jaki sposób i w jakim celu ukazywana jest natura? W odwołaniu do obrazu Sejm bociani W. A. Maleckiego oraz tekstów literackich.
237 W jaki sposób język może przekazywać wiedzę o przeszłości?
238 W jaki sposób miejsce zamieszkania charakteryzuje człowiek? Na podstawie fragmentu Lalki, całej lektury oraz wybranego tekstu kultury.
239 W jaki sposób nadawca może wpływać na decyzje, zachowania odbiorcy, na podstawie tekstu o perswazji, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
240 W jaki sposób objawia się zniewolenie jednostki?
241 W jaki sposób rozwój cywilizacyjny ukazują artyści? Odwołaj się do obrazu „Globalne ocieplenie” Janusza Orzechowskiego i innych tekstów literackich.
242 W jaki sposób temperament mówiącego ujawnia się w tekstach kultury? Odwołaj się do fragmentu ”Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, własnych doświadczeń komunikacyjnych i jednego tekstu kultury.
243 W jaki sposób twórcy przedstawiają bunt przeciw schematom? Omów temat na podstawie podanego fragmentu Ferdydurke Gombrowicza oraz innych tekstów kultury.
244 W jaki sposób twórcy przedstawiają Holokaust? Odwołaj się do wiersza „Jeszcze” Wisławy Szymborskiej oraz do innych dzieł kultury.
245 W jaki sposób twórcy przedstawiają rzeczywistość? Na podstawie obrazu Zdzisława Beksińskiego i wybranych tekstów literackich.
246 W jaki sposób twórcy ukazują relacje międzypokoleniowe na podstawie obrazu „Cancer Family” i innych tekstów literackich
247 W jaki sposób twórcy wywołują nastrój? Omów temat odwołując się do zaprezentowanego obrazu oraz tekstów literackich.
248 W jaki sposób ukazywana się duchowa udręka? Omów temat na podstawie obrazu „Chrystus w Ogrójcu” El Greca i innych tekstów kultury.
249 W jaki sposób ukazywane są pory roku i jakie ma to skutki na życie człowieka na podstawie obrazu Elżbiety Kowalskiej-Matuszewskiej „Cztery pory roku”.
250 W jaki sposób ukazywani są władcy w utworach, na podstawie obrazu Franka Bernarda Dicksee – „Dwie korony” i tekstów literackich.
251 W jaki sposób użytkownicy mogą wykorzystać możliwości językowe. Odnieś się do fragmentu tekstu Anny Dąbrowskiej, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranych tekstów kultury.
252 W jaki sposób w tekstach kultury może być przedstawiona kruchość życia? Omów temat odwołując się do obrazu Portretu młodzieńca z czaszką F. Halsa.
253 W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiane są sylwetki żołnierzy? Omów temat odwołując się do obrazu A. Piotrowskiego Czaty we mgle.
254 W jaki sposób według autorów przedstawiane jest zło.Odwołaj się do obrazu Konstantego Makowskiego „Demon i Tamara” oraz do innych tekstów literackich.
255 W jaki sposób wyobraźnia wpływa na kreowanie rzeczywistości? Odwołaj się do obrazu Jacka Yerki i do tekstów literackich.
256 W jakim celu artyści wykorzystują formę listu? Omów temat na podstawie wiersza Tadeusza Różewicza i dwóch tekstów kultury.
257 W jakim celu i w jaki sposób artyści przedstawiają góry. obraz Mroczkowskiego „Morskie Oko” dwa teksty kultury
258 W jakim kierunku idą współczesne formy grzecznościowe w języku? Odwołaj się do przytoczonego fragmentu wywiadu, wybranego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.
259 Walka ze słabościami na podstawie Sonetu IV Sępa Szarzyńskiego. Odwołanie do innych tekstów kultury.
260 Wpływ literatury na życie bohaterów literackich. Omów temat odwołując się do przytoczonego fragmentu Lalki B. Prusa oraz innych tekstów kultury.
261 Wpływ przyrody na widza, na podstawie fragmentu Ludzi bezdomnych i tekstów literackich.
262 Wypływ rozwoju cywilizacji na relacje międzyludzkie. Omów temat na podstawie przedstawionego plakatu.
263 Zwycięzca czy pokonany? Omów, jak twórcy ukazują swoich bohaterów na podstawie fragmentu „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza.

Tabela 2

LP. Pytania matury ustnej z języka polskiego w 2017 – nauka o języku i teoria literatury.
1 Komunikacja jako element porozumiewania się.
2  Tekst o poprawności i skrótach w polszczyźnie. Tekst o „se” i „weszlem”.
3  Za pomocą jakich środków językowych i w jakim celu twórcy przedstawiają potęgę natury? Na podstawie utworu „Burza” Adama Mickiewicza, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.
4 Afektonimy, czyli wyrazy pieszczotliwie. Jakich środków językowych używa się do wyrażania uczuć? Na podstawie tekstu”Afektonimy”, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
5 Cechy języka współczesnej młodzieży na podstawie artykuły i piosenek hip-hop. Odwołaj się do własnych doświadczeń i tekstów kultury.
6 Co język korespondencji mówi o nadawcy? Na podstawie fragmentu „Listy do Matki”, tekstu kultury i własnych doświadczeń.
7 Co musi spełniać język, aby była funkcja komunikatywna, zasady funkcji komunikatywnej na podstawie wiersza Różewicza.
8 Co sprawia ze użytkownicy języka akceptują zapożyczenia?
9 Czemu służą skrótowce w komunikacji? Artukuł Pan Literka. Odwołaj się do tekstu kultury i życia codziennego.
10 Czy język SMS-ów i internetu zagraża współczesnej polszczyźnie? Odwołać się do załączonego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
11 Czy język ulega redukcji? Na podstawie podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
12 Czy kultura masowa wpływa na zubożenie języka? Odwołać się do własnych doświadczeń i tekstów kultury.
13 Czy warto zachowywać obyczaje językowe? Na podstawie tekstu „Wielkie zmiany przyjdą jutro” Małgorzaty Marcjanik, własnych doświadczeń komunikacyjnych i inny tekstów kultury.
14 Czy wszystkie wyrazy modne można uznać za „nieznośnie natrętne”? Odwołaj się do podanego artykułu, własnych doświadczeń i teksty kultury.
15 Dlaczego język bywa niewystarczającym środkiem do przekazania emocji? Odpowiedz na podstawie „Dziennika” ofii Nałkowskiej, wybraneg tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.
16 Funkcja zapożyczeń w języku. Omów temat w odwołaniu do tekstu Bralczyka, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
17 Funkcje aforyzmów i przysłów.
18 Grzeczność językowa czy zbędna tytułomania? Odwołaj się do własnych doświadczeń, wskazanego fragmentu tekstu oraz innego tekstu kultury.
19 Grzeczność w epistolografii. Odnieś się do tekstu „Ciebie, czy ciebie”, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
20 Grzeczność w komunikacji językowej. Odwołaj się do własnych doświadczeń i tekstu kultury.
21 Jak przysłowia i mądrości z nich wypływające wpływają na rozumienie świata? Omów zagadnienie odwołując się do załączonego fragmentu, tekstu kultury i własnych doświadczeń językowych.
22 Jak różnią się języki poszczególnych grup pokoleniowych? Czym charakteryzuje się tekst młodzieżowy? Na podstawie tekstu Andrzeja Stryjka, własnych doświadczeń i wybranych tekstów kultury.
23 Jak ważna jest prostota i jasność języka w komunikacji między ludźmi – odnieść się do tekstu Jana Miodka, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
24 Jak za pomocą języka można wyrażać emocje? Na podstawie „Słowa czułe, słowa zjadliwe” J. Miodka, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
25 Jak za pomocą środków stylistycznych wyrażane są nastrój i emocje? Na podstawie L. Staff ” Deszcz Jesienny”.
26 Jaka jest funkcja frazeologii? Analiza i opis ustalonych połączeń wyrazowych. Odnieś się do wierszu, własnych przykladów oraz tekstu kultury.
27 Jaką funkcję pełnią gry językowe w komunikacji. Odwołaj się do tekstu Eweliny Gajewskiej, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
28 Jaką funkcję w komunikacji pełnią środki werbalne i niewerbalne? Odwołać się do tekstu kultury i własnych doświadczeń.
29 Jaką role w treści pełni styl potoczny ? Odwołaj się do podanego fragmentu „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego, do wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.
30 Jaką rolę odgrywają symbole odnoszące się do Polski? Na podstawie fragmentu Wesela, całego utworu i innych tekstów kultury.
31 Jaką rolę pełni ironia w tekstach kultury „Instrukcja o wchodzeniu po schodach”, własne doświadczenia i tekst.
32 Jaką rolę w opisywaniu życia pełnią metafory. Omów na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta „Podróż”.
33 Jaką funkcję pełni stylizacja gwarowa? W odniesieniu do odpowiadania Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Babski wybór”, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
34 Jakie funkcje pełnią pytania? Na podstawie teksty Jerzego Bralczyka „Co tam, Panie w polityce?”. Odwołaj się do własnych przeżyć i tekstu kultury.
35 Jakie są przejawy i przyczyny ekonomizacji języka polskiego? Na podstawie fragmentu wywiadu Andrzeja Plęsy z Kazimierzem Ożógiem
36 Jakie są przyczyny przenikania języka potocznego do innych odmian polszczyzny?
37 Jakie środki językowe są w perswazji i jak wpływają na drugiego człowieka, na podstawie tekstu o Janie Pawle II.
38 Jakie środki językowe są wykorzystywane do tworzenia komizmu i jaka pełni on funkcję w dziełach? Odwołaj się do tekstu K. I. Gałczyńskiego pt. „Strasna zaba” swoich doświadczeń i innego tekstu kultury.
39 Jakie środki językowe wykorzystują artyści, aby opisać przyrodę? Omów temat na podstawie fragmentu Syzyfowych prac S. Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury.
40 Jakimi kodami posługują się użytkownicy polszczyzny? Odwołaj się do załączonego fragmentu „Przełączanie kodów” innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.
41 Jakimi środkami językowymi realizuje funkcje perswazyjną? Odwołaj się do Folwarku zwierzęcego G. Orwella, własnych doświadczeń oraz jednego tekstu kultury.
42 Jakimi środkami stylistycznymi jest ukazywana jest w literaturze para zakochanych. Omów w odwołaniu tekstu Do trupa J. A. Morsztyna.
43 Język niewerbalny i jego funkcja w komunikacji.
44 Manipulacja – z jakich środków językowych korzysta? Na podstawie tekstu Anny Gródeckiej ‚Techniki manipulacji w tekstach kultury”.
45 Manipulacja w tekstach kultury. Odwołując się do zamieszczonego fragmentu „Przedwiośnia” Żeromskiego, własnych doświadczeń i innego tekstu.
46 Na czym polega i czemu służy stylizacja językowa? W odniesieniu do fragmentu tekstu, własnych doświadczeń oraz wybranych tekstów kultury.
47 Neologizmy wzbogacają język. Na podstawie tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
48 Perswazja i manipulacja, odwołać się do jednego tekstu kultury i własnych doświadczeń. Utwór Wisławy Szymborskiej Prospekt.
49 Podaj przykład jak środki językowe wpływają na funkcje argumentacyjną, odwołaj się do fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
50 Poprawność formy językowej, czy zawsze trzeba stosować się do zasad poprawności językowej? Odwołaj się do podanego fragmentu artykułu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.
51 Przysłowia – w jaki sposób i w jakim celu używane są do komunikacji międzyludzkiej. Na podstawie tekstu Bralczyka „Co ma wisieć nie utonie”.
52 Rola metafor w tekstach reklamowych. Anna Górecka „Techniki manipulacyjne w tekstach reklamowych”. Własne doświadczenia komunikacyjne i wybrany tekst kultury.
53 Rola motta w utworze. Omów temat odwołując się do II części Dziadów A. Mickiewicza oraz innych tekstów kultury.
54 Rola poety i poezji w wierszu Herberta Kołatka. Odwołaj się również do innych tekstów kultury.
55 Rola symboli w tekstach kultury w odwołaniu do przedstawionego muralu oraz innych tekstów literackich.
56 Skąd wywodzą się przysłowia i jaką pełnią funkcję w komunikacji?
57 Stylizacja biblijna na podstawie Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza
58 Stylizacja na język potoczny, odwołując się do wiersza „Marysia z bufetu na Wielopolu” tekstu kultury i własnych doświadczeń.
59 Symbole w literaturze.
60 Symbolika przedmiotów i postaci w Weselu Wyspiańskiego i innych tekstach kultury.
61 Szumy komunikacyjne. Co wpływa na nieporozumienia w komunikacji? Dlaczego ludzie miewają problemy z porozumiewaniem się? Omów temat odwołując się do piosenki Nowa wieża Babel zespołu Budka Suflera, innego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.
62 Środki językowe stosowane w wypowiedzi perswazyjnej, na podstawie Pieśni V Jana Kochanowskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybrany tekst kultury.
63 Środki językowe używane przez artystów do wyrażania uczuć. W odwołaniu do IV części Dziadów A. Mickiewicza, własnych doświadczeń oraz innych tekstów kultury.
64 Środki językowe wpływające na perswazję w tekstach literackich.
65 Środki stylistyczne używane do okazywania rozpaczy w odniesieniu do Trenu VII J. Kochanowskiego, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury.
66 Tabu językowe. Omów temat odwołując się do podanego tekstu, innych tekstów kultury oraz własnych doświadczeń.
67 Wpływ nowoczesnych form komunikacji na przekaz informacji. Odwołaj się do własnych doświadczeń, tekstu kultury i podanego tekstu.
68 Wyrazy bliskoznaczne – ułatwiają czy utrudniają komunikację?
69 Zagrożenia współczesnego języka. Omów temat odwołując się do podanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury.
70 Zapożyczenia językowe, czy powinno się unikać zapożyczeń? Na podstawie podanego tekstu, własnych doświadczeń życiowych i wybranego tekstu kultury.
71 Zapożyczenia. Omów temat na podstawie tekstu Czy wolno mówić przy obiedzie, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
72 Zdrobnienia – kiedy ich używamy, jakie są ich funkcje? Odwołaj się do tekstu Wszystko zależy od przyimka, własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury.
73 Zmiany w polszczyźnie, opierając się na podanym tekście (wywiad z Markowiczem), z własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury